FDA pohrozila Fresenius Kabi Oncology zákazem dovozu kvůli kvalitě léčivých přípravků

FOTO: FDA

Americká FDA zaslala varovný dopis společnosti Fresenius Kabi Oncology kvůli porušování správné výrobní praxe v jejím závodě v indickém Baddi. Pokud neprovede nápravu, může FDA pozastavit schválení léčivých přípravků vyráběných v tomto závodě a zakázat jejich dovoz do Spojených států.

Problémy s mikrobiální kontaminací

Inspektoři FDA závod kontrolovali v dubnu 2017. Během kontroly zjistili několik konkrétních pochybení a porušení legislativních požadavků.

Firma nedokázala důkladně prošetřit jakoukoli nevysvětlitelnou nesrovnalost nebo problémy v šaržích v konkrétních specifikacích. Nepodařilo se např. přiměřeně provést vyšetření selhání sterility injekcí. Tento test, provedený v lednu roku 2017 jako součást rutinních testů stability, identifikoval Bacillus subtilis, Pseudomonas putida a Pseudomonas entomophila.

Podle firmy se jednalo o laboratorní chybu. Konkrétně, že analytik neponořil testované injekční ampule do sporicidního roztoku před jejich přenesením z prostor třídy čistoty C do testovacích prostor s třídou B. Místo toho provedl jen postřikovou dezinfekci. Díky tomu nemusela být spodní část jednotlivých ampulí zcela dekontaminována.

Nicméně následná kontrola odhalila, že během přenosu dezinfekce proběhla validovaným sporicidním roztokem po stanovenou dobu a i po přenesení do místnosti jiné třídy čistoty byly ampule vystaveny sporicidnímu roztoku ještě dvakrát. Jedna nebo více rozsáhlých sporicidních dezinfekcí přitom obvykle zajišťují vhodnost vzorků pro použití při testu sterility.

Kromě toho byl test sterility proveden za použití filtračního systému splňující normu s minimalizací zavlečení náhodného znečištění, v negativních kontrolách nebyla pozorována žádná mikrobiologická kontaminace, během testu sterility nebyly pozorovány žádné aseptické poruchy, údaje z monitorování prostředí neindikovaly, že by selhaly bariérové systémy uzavřeného omezeného přístupu a rovněž další materiály používané při provádění testu sterility byly podrobeny dalším sporicidním dezinfekcím.

FDA proto zjištění Fresenius vyhodnotila jako nedostatečná. Kontrola výrobního prostředí rovněž proběhla jen krátce před a po výrobním cyklu, nikoli v delším horizontu. Tj. nemohla odhalit případné související incidenty.

Problémy od roku 2015

FDA na problémy upozornila již při první inspekci v květnu 2015, kdy pozorovala stejná selhání testů sterility. Ačkoli následně proběhly diskuze s regulátorem a byla přislíbena náprava, následná kontrola výrobního zařízení prokázala, že kontrola ze strany firmy zůstala nedostatečná.

FDA proto firmě navrhla podrobný plán nápravných opatření se zaměřením na kritická místa procesu a chce vysvětlení, zda jsou vzorky zcela vkládány do sporicidního roztoku, včetně přehledu operace aseptického zpracování a vypracování plánu řízení rizik.

Protože se firmě nepodařilo chyby odstranit, v prosinci 2017 jí zaslala varovný dopis včetně doporučení najmout kvalifikovaného konzultanta, který firmě pomůže se splněním požadavků správné výrobní praxe.

Zákaz importu

Po firmě FDA požaduje reakci do 15 dnů. Předtím, než firma provede jakákoli opatření je povinna s nimi FDA, která posoudí, zda jsou v souladu s legislativními požadavky.

Dokud úplně neodstraní všechna porušení a FDA nepotvrdí splnění správné výrobní praxe, může FDA odmítnout schválení všech nových žádostí nebo doplňkových žádostí o schválení, u kterých bude jako výrobce uvedena společnost Fresenius Kabi Oncology.

Současně může pozastavit import léčivých přípravků do Spojených států z tohoto indického závodu, protože jejich výroba neodpovídá požadavků americké legislativy pro správnou výrobní praxi.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 23.07.2018, 04:07:22 - - -