Otázka pro: PharmDr. Jána Valjana - víceprezidenta SLeK

Aktuální situace v lékárenství a zdravotnictví v ČR vůbec je přirovnávána k radikálním reformám, které na Slovensku provádí ministr zdravotnictví Zajac. Jedním z řešení, které by jistě napomohlo snížit výrazně náklady na léčivé přípravky může být i generická substituce, v lepším případě přímo preskripce. Tak, jak je uplatňována i v jiných zemích, kde se skutečně hledají cesty k úsporám, ne jako u nás, kde se zatím na úkor občanů pouze vyřizují politické účty a faktická reforma se neprovádí. Oslovili jsme tedy opět našeho spolupracovníka a kolegu ze Slovenska PharmDr. Jána Valjana o zhodnocení tohoto kroku z jeho pohledu.

Jak reálně je na Slovensku uplatňována tzv. generická substituce?
Jedným z reformných krokov MZ bolo predloženie a následné schválenie pravidiel generickej substitúcie. Nie, že by sme už v zákone nemali tuto možnosť (od 27.10.2004), ale formulácie zákona boli také, že v praxi boli prakticky nevykonateľné. Dôvod bol jasný. Keď lekárnici pripomienkovali nesprávne požiadavky zákona, nikto ich nepočúval a príslušní "odborníci" schvaľovali tieto odborné záležitosti podľa svojich prevažne politických predstáv. Novela vstúpila do platnosti 1.9.2005. Takže čo nám schválili:
 1. Generické lieky sú terapeuticky rovnocenné lieky, ktoré majú rovnakú cestu podania, spôsob podania, rovnakú liekovú formu, rovnaké kvalitatívne, kvantitatívne zloženie liečiv a pomocných látok ovplyvňujúcich biologickú dostupnosť liečiv v jednej dávke liekovej formy, rovnakú veľkosť balenia vyjadrenú uvedením množstva dávok liekovej formy v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách. Musia byť registrované.
  Prax: Toto je právne dôležité, pokiaľ sa liek nachádza v príslušnom zozname. Ak má pacient náhodou alergiu na niektorú pomocnú zložku, zodpovednosť nesie ten, čo tento liek dal do zoznamu a nie lekárnik, ktorý urobil výmenu. Osobne už som taký prípad videl a som veľmi opatrný.
 2. Náhradný liek je uvedený v zozname liekov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia s rovnakou alebo nižšou úhradou poisťovne a s rovnakou alebo inou úhradou pacienta ako liek predpísaný na lekárskom predpise.
  Prax: Teda nepýtajte sa ako to máte uživať, ale čo to stojí alebo: „Môžem vymeniť generikum za originál?”
 3. Osoba oprávnená predpisovať lieky je pri predpisovaní lieku povinná informovať poistenca o výške úhrady poistenca za navrhovaný liek, o možnosti jeho náhrady generickým liekom a o výške úhrady poistenca za náhradné generické lieky.
  Prax: Prečo to potom hneď aj nenapíše?
 4. Ak si poistenec vyberie náhradný generický liek, osoba oprávnená predpisovať lieky túto skutočnosť vyznačí v zdravotnej dokumentácii a predpíše náhradný generický liek na lekársky predpis.
  Prax: Nemyslíte, že by tymto celý kolotoč okolo substitúcie mohol skončiť?
 5. Ak osoba oprávnená predpisovať lieky považuje predpísanie náhradného generického lieku z medicínskeho hľadiska za nevhodné, vyznačí túto skutočnosť v zdravotnej dokumentácii a na druhej strane lekárskeho predpisu vyznačí poznámku: "Zákaz výdaja náhradného generického lieku".
  Prax: Niektorí výrobcovia originálov už pečiatky s príslušným textom rozdali.
 6. Osoba oprávnená predpisovať liek môže predpisovať liečivo s uvedením cesty podania, liekovej formy, veľkosti a počtu dávok v hmotnostných alebo objemových jednotkách.
  Prax: Toto je dôležitá novinka.
 7. Osoba oprávnená vydávať lieky je pri výdaji lieku povinná informovať poistenca o výške úhrady poistenca za predpísaný liek, o možnosti výberu náhradného generického lieku a na požiadanie poistenca je povinná informovať aj o výške úhrady poistenca za ostatné generické lieky.
  Prax: Dôležité sú slová: "Na požiadanie". Ja súčasne informujem pacienta, že liek už nemôžeme vymeniť späť v prípade výmeny a subjektívnych pocitov, že liečba nefunguje, je mu zle na žalúdok a pod.
 8. Osoba oprávnená vydávať lieky pri výdaji lieku plne alebo čiastočne hradeného na základe verejného zdravotného poistenia môže vydať poistencovi alebo inej osobe náhradný generický liek ak osoba oprávnená predpisovať lieky:
  a) nezakázala výdaj náhradného generického lieku podľa odseku 5 a súčasne poistenec požiadal o výdaj náhradného generického lieku
  b) predpísala liek podľa odseku 6.
 9. Osoba oprávnená vydávať lieky pri výdaji náhradného generického lieku vyznačí na lekárskom predpise názov a kód vydaného náhradného generického lieku, počet vydaných balení a vydá poistencovi potvrdenie. O výdaji náhradného generického lieku lekárnik informuje lekára, ktorý liek predpísal.
  Prax: Tak toto je administratívne nedoriešené. Ako informovať lekára v Bratislave, keď si pacient vyberá liek v Košiciach? Nikto nám nevedel odpovedať, ale dali to tam aj keď bol návrh túto skutočnosť zo zákona vypustiť s jednoduchým zdôvodnením: Buď sú lieky identické alebo nie. Keď sú identické, tak načo informovať. Keď nie sú identické, nemožno robiť generickú substitúciu.
 10. Lekáreň zverejní na verejne prístupnom mieste v lekárni platný zoznam liekov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
 11. Zoznam ATC skupín liekov, pri ktorých je možné postupovať podľa odseku 8 ustanoví všeobecné záväzný právny predpis, ktorý vydá MZ.
  Prax: Vydali asi 2 mesiace po prijatí zákona a v skutočnosti platí od 15.12.2005. V zozname sú analgetiká, antibiotiká, ale aj psychofarmaka, antiepiletiká ad.
Děkuji za rozhovor.
(Rozhovor vedl: PharmDr. Martin Dočkal)
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 24.04.2019, 08:58:07 - - -