Většina poskytovatelů se již na úhradách s pojišťovnami dohodla, lékárníci opět ne

FOTO: APATYKÁŘ®

Skupina poskytovatelů lékárenské a klinicko-farmaceutické péče se nedokázala jako jedna z mála dohodnout na dohodovacím řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2019. Výše odměn za lékárenské služby tak zůstává pro lékárny značně nejistá.

Návrh pojišťoven

Dne 24. května 2018 proběhlo druhé kolo dohodovacího řízení mezi pojišťovnami a koordinátorem lékárenského segmentu Mgr. Markem Hamplem (předseda Grémia majitelů lékáren). Jak vyplývá ze zápisu zveřejněného na stránkách Svazu zdravotních pojišťoven ČR, k dohodě ani v tomto kole obě strany nedospěly.

Již dříve portál APATYKÁŘ® informoval, že zdravotní pojišťovny lékárnám nabídly změnu obchodní přirážky lékáren prostřednictvím úpravy v Cenovém předpise MZ. V aktuálním návrhu jde o navýšení v prvním, druhém a čtvrtém pásmu o 4, 2, resp. 3 % a snížení v sedmém a osmém pásmu o 2, resp. 3,5 %.

Současně pojišťovny udělaly další vstřícný krok a navrhly, aby byl stanoven poměr rozdělení obchodní přirážky mezi jednotlivé články distribučního řetězce tak, aby byl stanoven minimální podíl na obchodní přirážce pro poskytovatele lékárenské péče. Oproti původnímu návrhu z dubna tudíž došlo k navýšení ve čtvrtém pásmu a návrhu zastropování obchodní přirážky pro lékárny.

Podle pojišťoven se jedná o systémové řešení, navíc upřednostňuje převod odměny z vysoce drahých léčivých přípravků (převážně vydávaných v nemocnicích ve formě zvlášť účtovaných léčivých přípravků) do levnějších, tj. typicky vydávaných ve veřejných lékárnách.

Nebezpečí výkonů

Co se týče klinicko-farmaceutické péče, navrhují pojišťovny odměnu zahrnout do hospitalizačního paušálu. Portál APATYKÁŘ® již dříve upozorňoval, že pojišťovny výkonům v lékárenství nakloněny nejsou a jejich bezhlavé prosazování může paradoxně vést k nižší odměně za lékárenské služby. Aktuální vývoj dává této predikci za pravdu.

Zatímco v případě obchodní přirážky nejsou lékárny svazovány, v případě výkonů ano (viz referenční období, smlouva s pojišťovnou ad.). Navíc nynější tlak začlenit výkony klinických farmaceutů pod hospitalizační paušál naznačuje i možný vývoj např. v případě ředění cytostatik, u kterých je rovněž snaha nastavit výkonovou platbu.

I u této přípravy by však z pohledu pojišťoven pak bylo výhodnější začlenit ji do nemocničního paušálu, což v případě výkonové platby nelze vyloučit. V kontextu aktuálních výsledků jednání je zřejmé, že snaha o prosazení výkonů za každou cenu je z pohledu lékáren velmi diskutabilní a v českém prostředí jednoznačně pro lékárny nevýhodná.

Ostatně také aktuální informace portálu APATYKÁŘ® o valorizaci dispenzačního poplatku v Belgii po více než deseti letech ukazuje, že následná úprava nastavené částky na základě vývoje v oboru není jednoduchá. Prosazení výkonové platby (s minimální či jen velmi obtížnou valorizací) společně se smluvním závazkem u pojišťoven tak může být pro řadu menších lékáren skutečně fatální.

Bonifikace nedostupných

Finanční prostředky plynoucí z plánovaného navýšení úhrady za signální výkon 09552 (podle pojišťoven se jedná o 35 mil. Kč) chtějí pojišťovny mezi lékárny rozdělit jedním ze dvou způsobů.

Buď Grémium majitelů lékáren definuje nedostupné oblasti a z vytvořeného fondu pro bonifikaci nedostupných oblastí se podle počtu oblastí vypočte částka, kterou pojišťovny těmto poskytovatelům zaplatí.

Jako druhou variantu pojišťovny navrhují úhradu za výkon 09552 ve výši 8 Kč za položku na receptu s limitem vykázaných výkonů v roce 2017.

Lékárníci trvají na výkonu

Každopádně koordinátor za lékárenský segment návrh pojišťoven jednoznačně odmítl a trvá na navýšení úhrady za signální výkon. Ten je, podle něj, jediným prostředkem, jak ohodnotit práci lékárníka bez závislosti na ceně přípravku.

Řešení přes Cenový předpis odmítá, protože není předmětem dohodovacího řízení a nepředstavuje finance čistě pro lékárníky. Musela by se totiž zastropovat nebo oddělit obchodní přirážka pro distribuci. Jak však v zápise uvádí, jednání o oddělení v minulosti vždy ztroskotala.

Návrh Cenového předpisu rovněž nereflektuje hodnoty nápočtu podle nové výše přirážek v jednotlivých pásmech.

Koordinátor nesouhlasí ani s návrhem 9 Kč za signální výkon/položku na receptu, protože podle propočtu představuje navýšení pouze o 0,08 %. Navrhuje tedy buďto 20 Kč za položku na receptu (preferovaná varianta), anebo 30 Kč za recept. Jediné s čím souhlasí je limitace objemu financí počtem položek na receptech v roce 2017.

Jak se v závěru zápisu uvádí, pojišťovny měly na jednání k předložené změně registračního listu výkonu 09552 dne 22. května 2018 výhledově podpořit zavedení dispenzační taxy jako formy odměny za výdej léčivých přípravků na recept, které by nahradilo současný způsob odměňování lékárenské péče.

Nebezpečný vabank

Z celkem 14 segmentů zdravotní péče se již 11 dohodlo. Nedohoda lékárníků je tak velmi riziková, protože v tom případě rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví. Z předchozích let se rozhodně nedá usuzovat, že by pak byli lékárníci úspěšnější.

Navíc premiér i ministr zdravotnictví v současnosti preferují přísun peněz do nemocnic na platy sester a dalších zdravotnických pracovníků. Je tak jen velmi těžce představitelné, že by na podzim něco zbylo i na lékárny. Nebezpečí, že lékárníci opět vyjdou z jednání na prázdno je, bohužel, velmi vysoké.

Vzhledem k nastavení jednacího řádu (pro stanovování váhy hlasů ve skupině poskytovatelů, stanovování zástupce a schvalování stanoviska uvnitř skupiny se vychází z počtu hlasů, který je dán součtem identifikačních čísel poskytovatelů) nemohou do jednání zasahovat řetězce, byť paradoxně zaujímají velký podíl na trhu (ale málo IČ). Každopádně výsledek (ne)dohody se jich významně dotkne.

Asociace provozovatelů lékárenských sítí zastupující řetězcové lékárny se sice k věci dlouhodobě nevyjadřuje, nicméně portál APATYKÁŘ® se i přesto snaží získat její vyjádření.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 17.11.2018, 06:53:20 - - -