Lékárníci se testu proporcionality nevyhnou, profese může doznat změn

FOTO: APATYKÁŘ®

Ve čtvrtek 28. června 2018 podepsali zástupci Evropského parlamentu, Rady a Komise nové právní předpisy, které mají zajistit, že vnitrostátní právní úprava profesionálních služeb nebude vytvářet zbytečné překážky volnému pohybu odborníků. Tzv. test proporcionality se uplatní i u lékárníků, což může mít zásadní dopad na výkon profese.

Test proporcionality

Směrnice požaduje, aby členské státy důkladně posoudily náklady a přínosy plánovaných právních předpisů o odborných službách provedením tzv. testu proporcionality. Jak uvedla komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska, nová směrnice by měla pomoci odborníkům a zejména mladým absolventům těžit z jednotného trhu.

Lepší pravidla pro profesionální služby mají, podle ní, potenciál vytvořit 700 tis. pracovních míst a vést k širšímu výběru a nižším cenám pro spotřebitele.

Směrnice o testu proporcionality vede členské státy při regulaci profesionálních služeb a zajišťuje transparentnost a zapojení zúčastněných stran při přijímání nových pravidel.

Evropská komise předložila návrh v lednu roku 2017 v rámci dalších opatření, která nově posílí ekonomiku služeb EU. Přibližně 50 milionů lidí – 22 % evropské pracovní síly – pracuje v povoláních, k nimž je přístup podmíněn získáním zvláštní kvalifikace nebo pro která je vyhrazen specifický titul, například lékárníci nebo architekti.

Regulace má často své opodstatnění u řady povolání, například těch, která souvisejí se zdravím a bezpečností. Zbytečně zatěžující a zastaralá pravidla však mohou v mnoha případech kvalifikovaným uchazečům získání takové práce neodůvodněně ztěžovat. K tomu dochází také na úkor spotřebitelů.

EU svobodná povolání nereguluje ani nedereguluje – to zůstává v pravomoci členských států. Avšak podle právních předpisů EU musí členský stát určit, zda jsou nové vnitrostátní požadavky na tato povolání nezbytné a vyvážené.

V zájmu zajištění jednotného a konzistentního přístupu proto směrnice zajišťuje koherentní a soudržný přístup k tomuto posouzení tím, že zjednoduší a vyjasní způsob, jakým by členské státy měly zajistit, aby vnitrostátní pravidla o odborných službách byla nezbytná a vyvážená.

Důležité profesní změny

Tato směrnice stanoví pravidla o společném rámci pro provádění posouzení přiměřenosti před zavedením nových právních nebo správních předpisů omezujících přístup k regulovaným povoláním nebo jejich výkon, případně před změnou stávajících předpisů, s cílem zajistit řádné fungování vnitřního trhu.

Členské státy mj. zajistí, aby vnitrostátní právní nebo správní předpisy omezující přístup k regulovaným povoláním nebo jejich výkon, jež hodlají zavést, a změny, jež mají v úmyslu provést ve stávajících předpisech, byly odůvodněny cíli veřejného zájmu.

Důvody čistě hospodářské povahy, jež mají v podstatě ochranářský cíl nebo účinky, nebo čistě administrativní důvody nepředstavují naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu ospravedlňující omezení přístupu k regulovaným povoláním nebo jejich výkonu (v této souvislosti je v důvodové zprávě jako příklad pozitivního dopadu zmiňována reforma provedená v Itálii 2006, která uvolnila podmínky pro reklamu léčiv a pordej OTC léčiv a některé podmínky fungování profesních sdružení).

Při posuzování nezbytnosti a přiměřenosti ustanovení musí příslušné orgány vzít v úvahu mj.:

Pro účely posouzení kumulativního účinku omezení jak přístupu k určitému povolání, tak i jeho výkonu, a zejména to, jak každý z těchto požadavků přispívá k dosažení téhož cíle veřejného zájmu a zda je k tomu nezbytný, posoudí příslušné orgány mj.:

Protesty PGEU, Němců i Francouzů

Je pochopitelné, že ze zřejmých důvodů proti uplatnění testu proporcionality u lékárníků od počátku intenzivně bojoval Svaz lékárníků EU (PGEU).

Zatímco u české profesní organizace není tato zásadní směrnice ve středu zájmu, zcela jinak je tomu např. u německých a francouzských kolegů, kteří ji veřejně odmítli a vyzvali své vlády, aby chránily možnost výkonu svobodného zdravotnického povolání před čistě ekonomickými zájmy a vyloučily zdravotnické profese z plánované evropské směrnice.

Lobbying sice slavil parciální úspěch, kdy před rokem představila zpravodajka Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu Françoise Grossetête pozměňovací návrh k návrhu směrnice.

Podle ní, pokud jde o zdravotnické pracovníky a naléhavost ochrany veřejného zdraví, by provádění návrhů bylo příliš složité a příliš byrokratické. Proto návrh předpokládal vynětí zdravotnických profesí z působnosti směrnice.

Nicméně na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v polovině června 2018 nakonec nenašla směrnice žádnou politickou většinu, která by zcela vyloučila zdravotnické odborníky z oblasti působnosti nové směrnice.

Evropští zákonodárci sice stanovili zvláštní roli zdravotnických profesí, takže např. v případě předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo bezpečnosti pacientů musí členské státy vždy respektovat cíl vysoké úrovně ochrany zdraví. Nicméně nejde o nařízení, ale směrnici, která musí být implementována (tj. konkrétně členským státem nastavena) do vnitrostátního práva.

Změna profese

Směrnice je z pohledu profese lékárníků naprosto zásadní, protože může de facto umožnit její výraznou liberalizaci. V rámci posouzení přiměřenosti regulací může být např. zcela zrušena podmínka specializace pro vedení lékárny (ať již veřejné či nemocniční) či jiné regulace provozu lékáren, aby byl umožněn zcela volný pohyb pracovníků.

Např. většina zemí specializovanou způsobilost nezná, pro vedení lékáren má jiné podmínky (5 let praxe, popř. žádné) apod. I proto nejsou v této souvislosti logické změny, ke kterým došlo v loňském roce ohledně specializací. S ohledem na jednotný trh jsou zavedené podmínky diskriminační nejen pro české lékárníky, ale i z pohledu EU.

Členské státy mají nyní dva roky na to, aby implementovaly nové předpisy do vnitrostátního práva.

Tento exkluzivní speciál přinesl portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 11.12.2018, 15:51:17 - - -