Ministerstvo zdravotnictví zakázalo vývoz přípravků Budenofalk a Salofalk

FOTO: APATYKÁŘ®

Ministerstvo zdravotnictví vydalo sedmé předběžné opatření obecné povahy s platností od dnešního dne, kterým se zakazuje užít k další distribuci či vývozu mimo ČR léčivé přípravky Budenofalk cps, Budenofalk Uno gra a Salofalk supp (Dr. Falk Pharma).

Riziko nedostupnosti

Na Ministerstvo zdravotnictví se obrátila společnost Dr. Falk Pharma zastoupená společností Ewopharma s podnětem k vydání předběžného opatření obecné povahy ve věci zákazu vývozu léčivých přípravků Budenofalk a Salofalk z důvodu zajištění jejich dostupnosti pro české pacienty.

Žadatel uvedl, že dle jeho odhadu je 40 % z celkového počtu dovezených léčivých přípravků Budenofalk a 20 % v případě léčivých přípravků Salofalk z České republiky vyváženo, což ve svém důsledku způsobuje nedostatek léčivých přípravků na území České republiky. Žadatel zmínil, že je opakovaně konfrontován s požadavky lékařů, lékárníků a pacientů ohledně dostupnosti předmětných léčivých přípravků v lékárnách.

Vzhledem k množství vyvážených léčivých přípravků a omezeným výrobním kapacitám však není schopen aktuálně v plné míře dostát požadavku na zajištění takového množství předmětných léčivých přípravků, které pokrývá potřeby pacientů v České republice. V současné době tak reexport předmětných léčivých přípravků ohrožuje dostupnost péče pro pacienty a výpadky u poskytovatelů lékárenské péče. Tento stav pak není v souladu s veřejným zájmem definovaným v ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Pro ověření situace ministerstvo vyzvalo SÚKL a v souvislosti s údaji postoupenými ministerstvu se ukazuje, že k distribuci či vývozu léčivých přípravků do zahraničí dochází ve významných počtech. Ministerstvo proto konstatuje, že případná další distribuce či vývoz do zahraničí by mohla významným způsobem negativně ovlivnit dostupnost těchto léčivých přípravků pro české pacienty.

Z hlediska použití v terapeutické praxi se jedná o léčivý přípravek významný pro poskytování zdravotních služeb v České republice

Ministerstvo proto vydalo předběžné opatření obecné povahy platné od zítřka pro zajištění dostupnosti, a to do doby, než budou ministerstvem vyhodnoceny informace ve smyslu nového ustanovení § 77c zákona o léčivech, po jejichž vyhodnocení bude toto opatření buď bez dalšího zrušeno, nebo bude zrušeno opatřením obecné povahy, kterým se léčivý přípravek zařadí na seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit SÚKL podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. q) zákona o léčivech.

Držitelé distribučního oprávnění jsou povinni zajistit, že uvedený léčivý přípravek bude distribuován pouze osobám, které jsou oprávněny vydávat léčivé přípravky.

Distributoři dále musejí zajistit dodávky humánních léčivých přípravků provozovatelům oprávněným vydávat léčivé přípravky v množství a časových intervalech odpovídajících potřebě pacientů v České republice. Distributor na základě požadavku provozovatele oprávněného k výdeji léčivých přípravků zajistí dodání léčivého přípravku nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení jeho požadavku.

Distributor pro zajištění dostupnosti léčiv na trhu v České republice má právo vyzvat držitele rozhodnutí o registraci o dodávku humánních léčivých přípravků v rozsahu tržního podílu distributora a držitel rozhodnutí o registraci má povinnost mu je dodat, čímž splní svou povinnost stanovenou v § 33 odst. 3 písm. g) bodu 3. Tržní podíl distributora se rovná tržnímu podílu dosaženému na českém trhu distribucí všech humánních léčivých přípravků v kalendářním čtvrtletí předcházejícím poslednímu ukončenému kalendářnímu čtvrtletí.

Distributor ani držitel rozhodnutí o registraci nemají povinnost dodávat léčivé přípravky smluvní straně, která vůči nim má alespoň jeden peněžitý dluh po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti nebo v případech, kdy je přerušeno či ukončeno uvádění daného léčivého přípravku na trh v České republice. Distributor je dále povinen postupovat v souladu s opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků podle § 11 písm. h) nebo § 77d.

Tímto není dotčeno předání předmětných léčivých přípravků v rámci distribučního řetězce v ČR za účelem zajištění efektivního pokrytí území České republiky za předpokladu, že výsledným koncovým odběratelem bude pouze subjekt oprávněný k výdeji léčivých přípravků podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o léčivech.

Letos sedmé

Letos se jedná o sedmé předběžné opatření obecné povahy. V únoru vydalo dvě týkající se přípravků Antabus a Entizol, v polovině dubna pak zakázalo vývoz vakcíny Cervarix, koncem dubna přípravku Flixotide, koncem května přípravku Kreon a koncem června pak přípravku Cosopt Free.

V loňském roce ministerstvo zakázalo vývoz léčivého přípravku Tamiflu (oseltamivir, Roche), adrenalinových autoinjektorů Emerade a EpiPen, přípravků Esmya, Strattera, Humalog, Vimpat, Elontril a Wellbutrin, Avamys a počátkem prosince pak vydalo první předběžné opatření obecné povahy podle novely zákona pro Clexane a následně na konci roku pro Lamictal.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 11.12.2018, 15:50:55 - - -