EK vydala pokyny pro zajištění osobních dat v COVID-19 aplikacích

Foto: EC

Evropská komise zveřejnila pokyny k vývoji nových aplikací, které mají pomáhat v boji proti koronaviru. Je důležité zajistit, aby mohli občané EU těmto inovativním digitálním řešením plně důvěřovat a mohli je bez obav přijmout.

Rámec pro využití dat

K maximálnímu využití potenciálu aplikací pro vysledování kontaktů je nezbytná co největší účast občanů EU. Tyto pokyny se týkají ochrany osobních údajů.

Vývoj těchto aplikací a to, jak je budou občané využívat, může mít významný dopad na léčbu viru a hrát důležitou úlohu v rámci strategie rušení opatření proti šíření viru. Bude také doplňovat další opatření, například zvýšení kapacit pro testování.

Pravidla EU, zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů a směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, poskytují ty nejsilnější záruky důvěryhodnosti (tj. dobrovolný přístup, minimalizaci údajů, časové omezení), aby se takové aplikace mohly ve velké míře rozšířit a fungovaly přesně.

Cílem těchto pokynů je poskytnout nezbytný rámec, který občanům zaručí, že budou jejich osobní údaje dostatečně chráněny a bude omezeno narušení jejich soukromí při používání těchto aplikací.

Návrh pokynů byl konzultován s Evropským sborem pro ochranu osobních údajů. Dodržováním těchto norem lze zajistit plnou účinnost takovýchto nástrojů a jejich soulad s příslušnými pravidly, a to i v době krize.

Pokyny navazují na nedávno vydané doporučení Komise o jednotném přístupu EU k používání mobilních aplikací a dat z mobilních telefonů a doplňují sadu nástrojů EU pro aplikace pro vysledování kontaktů, která byla dnes rovněž zveřejněna.

Aplikace a funkce

Pokyny se zaměřují na dobrovolné aplikace s jednou nebo více z těchto funkcí:

Hlavní předpoklady pro vývoj aplikací

Úloha vnitrostátních zdravotnických orgánů – od začátku musí být jasně stanoveno, kdo odpovídá za dodržování pravidel EU pro ochranu osobních údajů.

S ohledem na vysokou citlivost těchto údajů a konečný účel aplikací Komise předpokládá, že to bude úlohou vnitrostátních zdravotnických orgánů, které by tak byly odpovědné za zajištění souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů při používání shromážděných údajů, včetně poskytování veškerých nezbytných informací souvisejících se zpracováním osobních údajů jednotlivým osobám.

Uživatelé mají i nadále plnou kontrolu nad svými osobními údaji – instalace aplikace na zařízení uživatele by měla být dobrovolná; uživatel by měl mít možnost dát svůj souhlas ke každé funkci aplikace zvlášť.

Používají-li se údaje o přiblížení, měly by být uloženy v zařízení dané osoby a sdíleny pouze se souhlasem uživatele; uživatelé by měli mít možnost uplatňovat svá práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Omezené používání osobních údajů – aplikace by se měla řídit zásadou minimalizace údajů, která vyžaduje, že mohou být zpracovávány pouze ty osobní údaje, které jsou relevantní a omezené na daný účel. Komise nepovažuje lokalizační údaje za nezbytné pro účely vysledovávání kontaktů a doporučuje je v této souvislosti nepoužívat.

Přísné limity pro uchovávání údajů – osobní údaje by neměly být uchovávány déle, než je nezbytné. Lhůty by měly vycházet z relevantnosti pro zdravotní účely i ze skutečné doby potřebné pro nezbytné administrativní kroky, které je třeba učinit.

Bezpečnost údajů – údaje by měly být uloženy v zařízení dané osoby a zašifrovány.

Zajištění přesnosti zpracovávaných údajů – podle pravidel EU pro ochranu osobních údajů musí být veškeré osobní údaje zpracovávané třetí stranou přesné.

Aby byla zajištěna maximální přesnost, která je rovněž nezbytná pro účinnost aplikací pro vysledování kontaktů, měly by se k přesnějšímu posuzování kontaktů mezi jednotlivci používat technologie, jako je Bluetooth.

Zapojení vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů – orgány pro ochranu údajů by měly na vývoji aplikace plně spolupracovat a měly by být pověřovány přezkumem rozšíření jednotlivých aplikací.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 13.07.2020, 05:46:29 - - -