Legislatívne návrhy SLeK na zamedzenie obchádzania a porušovania právnych predpisov I.

Sieť lekární

Zákon č. 140/1998 Z.z. - § 35 ods. 6:
„Fyzickej osobe a právnickej osobe možno vydať povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti len v jednej verejnej lekárni a v jednej pobočke verejných lekární.” Je zrejmé, že uvedené ustanovenie zákona má za cieľ zabrániť vytvoreniu veľmi silných reťazcov verejných lekární, ktoré môžu nadobudnúť monopolné postavenie v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti, na čo by v konečnom dôsledku doplatil predovšetkým pacient. Zmyslom tohto ustanovenia je teda predovšetkým podpora konkurenčného prostredia medzi jednotlivými poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti, ktoré by bolo ohrozené vznikom sietí resp. reťazcov verejných lekární. Snahu zákonodarcu o zabránenie vzniku sietí lekární potvrdzuje aj skutočnosť, že v návrhu novely zákona č. 140/1998 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.8.2005 sa navrhovalo aj vypustenie § 35 ods. 6, avšak v záujme zachovania konkurenčného prostredia toto ustanovenie zostalo aj naďalej v platnosti.
Je všeobecne známe, že na Slovensku dochádza k obchádzaniu tohto ustanovenia zákona. Existuje viac nemenovaných obchodných spoločností, ktoré používajú priamo vo svojich reklamných kampaniach a prospektoch označenie „sieť lekární”. Už samotné takéto označenie je v rozpore s citovaným ustanovením zákona o liekoch. Lekárne patriace do takýchto sietí sú spravované jednou materskou spoločnosťou. Z výpisov z obchodného registra jednotlivých držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach spravovaných materskou spoločnosťou je zrejmé personálne prepojenie, keď členmi štatutárnych orgánov prípadne aj spoločníkmi držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti sú tie isté osoby, prípadne jediným spoločníkom držiteľa povolenia je jedná a tá istá obchodná spoločnosť.
Vzhľadom k vyššie uvedenému sa SLeK obrátila na samosprávne kraje s konkrétnym podnetom na prešetrenie postupu obchodnej spoločnosti Cityfarma Slovakia, a.s., ktorá verejne používa označenie „1. slovenská sieť lekární” a žiadala o uskutočnenie potrebných právnych krokov vedúcich k náprave popísaného protiprávneho stavu a to z dôvodu porušovania ustanovenia § 35 ods. 6 zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
Z obsahu odpovedí jednotlivých samosprávnych krajov vyplýva, že zákon č. 140/1998 Z.z. neupravuje personálnu previazanosť v rámci rôznych právnických osôb a že jednotlivé povolenia boli vydané v zmysle platnej právnej úpravy a vzhľadom na to, že ide o samostatné právnické osoby, nie je možné zo strany VÚC pri splnení podmienok nevydať rozhodnutie. Podľa jedného samosprávneho kraja, z výpisov z obchodného registra jednotlivých držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach môže byť predpoklad, že sú personálne prepojené, ale to nie je dostatočný právny dôvod na zrušenie povolení jednotlivým lekárňam. Niektoré samosprávne kraje sa s touto vecou obrátili priamo na Protimonopolný úrad SR alebo odporučili komore konzultovať túto záležitosť s PMÚ.
Na základe uvedených odpovedí samosprávnych krajov sa SLeK obrátila s podnetom na Protimonopolný úrad SR. Podľa stanoviska PMÚ SR, spoločnosť Cityfarma Slovakia, a.s. (ďalej len „Cityfarma”) je majetkovo alebo personálne prepojená so spoločnosťami zaradenými do siete lekární spoločnosti Cityfarma, t.j. vytvárajú jednu ekonomickú skupinu. V tomto konkrétnom prípade ide o také správanie podnikateľov, ktorí predstavujú jednu ekonomickú entitu... Ak existuje vzájomný vzťah medzi podnikateľmi, ktorý je založený na princípe ekonomického prepojenia, títo podnikatelia sa považujú za jeden ekonomický subjekt a ak došlo k uzatvoreniu dohody medzi podnikateľmi, tá sa hodnotí ako dohoda o rozdelení - rozvrhu vnútorných činností podnikateľov...”
V súvislosti s vyššie uvedeným ostáva teda nezodpovedaná otázka : „Sú na Slovensku siete lekární?” Je zrejmé, že príslušné štátne orgány, ktoré sú oprávnené touto problematikou sa zaoberať a vyvodzovať v prípade zistenia porušenia právnych predpisov nejaké sankčné dôsledky, sa touto problematikou zaoberajú len na základe návrhu iného subjektu a zákon a skutkový stav si vysvetlia tak, aby to nemuseli byť práve oni, čo trestajú dotknuté, ekonomicky zväčša veľmi silné subjekty.

Na ten istý podnet týkajúci sa siete lekární: Za účelom zabránenia takéhoto účelového výkladu zákona a vzniku ďalších sietí lekární SLeK navrhlo zmenu zákona č. 578/2004 Z.z. ako aj zákona č. 140/1998 z.z. nasledovne: Cieľom týchto ustanovení je zabrániť neobmedzenému zriaďovaniu lekární, ktoré v minulých rokoch neprinieslo očakávaný prínos v o zvýšení kvality poskytovania lekárenskej starostlivosti. Dôsledkom neobmedzeného vzniku poskytovateľov lekárenskej starostlivosti je porušovanie právnych predpisov alebo ich obchádzanie. Napríklad vznik tzv. sieti lekární v rozpore so zákonom o liekoch, porušovanie zákona o reklame, poskytovanie naturálnych a finančných rabatov v rozpore so zákonom o liekoch. Všeobecne záväzným právnym predpisom ministerstvo zdravotníctva stanoví podmienky usporiadania tak, aby verejná sieť lekárenskej starostlivosti bola tvorená s ohľadom na počet obyvateľov príslušného územia a chorobnosťou a úmrtnosťou obyvateľov príslušného územia a s ohľadom na adekvátne rozmiestnenie poskytovateľov lekárenskej starostlivosti na danom území. Uplatnenie podmienok usporiadania nebude ma dopad na súčasných poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. V ojedinelých prípadoch, kedy bude skutkový stav odporovať podmienkam usporiadania príde k zosúladeniu postupným prirodzeným zánikom poskytovateľov.
V § 35 SleK navrhol doplniť ods. 6 z dôvodu, že doterajšie znenie zákona je v praxi obchádzané vytváraním reťazcov lekární prostredníctvom obchodných spoločností ovládaných a riadených jednou obchodnou spoločnosťou. Navrhované ustanovenie sleduje vytvorenie podmienok na postihovanie porušovanie tohto ustanovenia zákona.
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 19.07.2019, 17:20:28 - - -